യോഗ്യത പ്ലസ് ടൂ മുതൽ,143 ഒഴിവുകൾ/JOB VACANCIES IN JAWAHARLAL INSTITUTE - LATEST JOB VACANCIES

യോഗ്യത പ്ലസ് ടൂ മുതൽ,143 ഒഴിവുകൾ/JOB VACANCIES IN JAWAHARLAL INSTITUTE - LATEST JOB VACANCIES

 


ആരോഗ്യ കുടുംബക്ഷേമ മന്ത്രാലയത്തിന് കീഴിലുള്ള ജവഹർലാൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് പോസ്റ്റ് ഗ്രാജ്യേറ്റ് മെഡിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ & റിസർച്ച് വിവിധ ഒഴിവുകളിലേക്ക് ( ഗ്രൂപ്പ് B, ഗ്രൂപ്പ് C )നിയമനം നടത്തുന്നു.


നഴ്സിംഗ് ഓഫീസർ, മെഡിക്കൽ ലബോറട്ടറി


ടെക്നോളജിസ്റ്റ്, ജൂനിയർ എഞ്ചിനീയർ (സിവിൽ),ജൂനിയർ എഞ്ചിനീയർ (ഇലക്ട്രിക്കൽ), NTTC-യിൽ ടെക്നിക്കൽ അസിസ്റ്റന്റ്, ഡെന്റൽ മെക്കാനിക്ക്,


അനസ്തേഷ്യ ടെക്നീഷ്യൻ, സ്റ്റെനോഗ്രാഫർ ഗ്രേഡ് II &ജൂനിയർ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് അസിസ്റ്റന്റ് തുടങ്ങിയ വിവിധ തസ്തികയിലായി 143 ഒഴിവുകൾ


അടിസ്ഥാന യോഗ്യത: പ്ലസ് ടു/ ബിരുദം/ ഡിപ്ലോമ/എഞ്ചിനീയറിംഗ് ബിരുദം/ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡിപ്ലോമ


പ്രായപരിധി: 35 വയസ്സ്


( SC/ ST/ OBC/ PwBD/ ESM തുടങ്ങിയ സംവരണ


വിഭാഗത്തിന് നിയമാനുസൃതമായ വയസിളവ് ലഭിക്കും)


അപേക്ഷ ഫീസ് : 


PWBD: ഇല്ല


SC/ ST: 1200 + ട്രാൻസാക്ഷൻ ചാർജ്


മറ്റുള്ളവർ: 1500 + ട്രാൻസാക്ഷൻ ചാർജ്


യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വായിച്ചു മനസിലാക്കിയ ശേഷം മാർച്ച് 30ന് മുൻപായി ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കുക.


APPLY LINK : https://jipmer.edu.in/announcement/jobs